O firmie Kontakt
Badania ewaluacyjne

Firma InfoAudit Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie badań ewaluacyjnych programów lub projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej a także badań i ekspertyz społeczno - ekonomicznych.  Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje szereg badań o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. W szczególności specjalizujemy się w badaniach dotyczących zatrudnienia i rynku pracy. 

Ewaluację rozumiemy, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, jako: ocenę wartości interwencji publicznej dokonywanej przy uwzględnieniu odpowiednich standardów i kryteriów ewaluacyjnych (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości). Ocena ta dotyczy przede wszystkim potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych na skutek interwencji efektów bezpośrednich i pośrednich. Nasze badania oparte są na specjalnie w tym celu zbieranych i interpretowanych informacjach.

Metodologia i narzędzia badawcze dobierane są do każdego badania indywidualnie w zależności od charakteru programu/projektu oraz typu ewaluacji lub badania. Najczęściej wykorzystywane przez nas metody pracy to: Desk Research – analiza danych zastanych; Indywidualne wywiady pogłębione - IDI; Zogniskowane wywiady grupowe FDI;  Badania ankietowe tradycyjne (face to face), telefoniczne (CATI), on-line (CAPI); Testy uczestniczące; Studia przypadków - case studies; Analizy eksperckie; Analiza SWOT; Analiza treści; Analiza statystyczna. Każde badanie zakończone jest opracowaniem raportu prezentującego zebrane wyniki, ale przede wszystkim wnioski z niego płynące, a także zestaw praktycznych rekomendacji skierowanych do konkretnych grup odbiorców. 

Skład zespołu ewaluatorów pracujących lub współpracujących z firmą InfoAudit Sp. z o.o. to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych, posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia analiz jakościowych i ilościowych. Pracownicy InfoAudit Sp. z o.o. mają również doświadczenie w audycie jak i w zarządzaniu projektami unijnymi.

W swojej działalności firma InfoAudit Sp. z.o.o kieruje się standardami rzetelności i obiektywizmu gwarantującymi wysoką jakość oferowanych usług, a także budowę zaufania do wyników badań i analiz. Świadczą o tym liczne dobre opinie i referencje wystawione przez dotychczasowych klientów. Nasze doświadczenie w zakresie badań ewaluacyjnych szereg przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. Nasi klienci to między innymi:

 •   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 •   Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 •   Urzędy marszałkowskie.
 •   Wojewódzkie Urzędy Pracy
 •   Powiatowe Urzędy Pracy
 •   Firmy szkoleniowe
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Do g�ry
Strefa Klienta